Huizer Museum

Haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelscenario’s Huizer Museum

Gemeente Huizen en het Huizer Museum laten door TwynstraGudde en XPEX een haalbaarheidsonderzoek doen naar het verhuizen en vergroten van het Huizer Museum. Inmiddels is de fase van de idee- en conceptvorming afgerond.

Daartoe is een marktverkenning gedaan, is gesproken met stakeholders en op basis daarvan hebben zich drie denkrichtingen uitgekristalliseerd. Deze denkrichtingen worden momenteel verder uitgewerkt met een exploitatieraming, een investeringsbegroting, locatie-onderzoek, een organisatieverkenning en vlekkenplannen.

In 2022 zal de gemeenteraad van Huizen op basis hiervan een voorkeur uitspreken voor een van de varianten.